Grenzen aan de groei van het toerisme-Volksinitiatief Amsterdam heeft een keuze

Natuurlijk horen toeristen bij Amsterdam; we leven in een open wereld en in een gastvrije stad. Maar als de crisis één ding duidelijk maakt, is het dat de pre-corona situatie op de lange termijn niet houdbaar is. De uitgestorven straten in het centrum met lege Nutella- en wafelshops, souvenirwinkels, steakhouses, etc. plaatsen Amsterdam voor een keuze: terugkeren naar de situatie waarin de binnenstad primair van en voor toeristen is, of inzetten op een binnenstad met een diverse wijkeconomie waarbij bewoners centraal staan, en toeristen geen attractiepark, maar een levendige stad kunnen bezoeken.

Het college moet daarom aan bewoners en ondernemers een plan met concrete maatregelen presenteren over hoe het toerisme in de toekomst gepaard gaat met de leefbaarheid van de stad.
Daarin staat herstel van de balans tussen wonen, werken en recreëren centraal. Alleen dan (i) voelt de bewoner zich thuis, (ii) voelt de toerist zich welkom, (iii) blijft het winkelaanbod divers, en (iv) is het centrum een ontmoetingsplek voor Amsterdammers en toeristen.

De gemeente moet wettelijk vastleggen dat het aantal toeristenovernachtingen in de gemeente Amsterdam de komende 5 jaar niet boven de 12 miljoen per jaar uitkomt. Dit was het aantal overnachtingen in 20141, toen het toerisme in Amsterdam nog beheersbaar was.

Lees verder en ONDERTEKEN het initiatief.:

https://v45.os-surveys.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=O15205_12&I.user1=stemmen&Id=1

Meer dan 20 Amsterdamse bewonersorganisaties lanceren gezamenlijk Actieplan Stad in Balans

Een grote groep Amsterdamse bewonersorganisaties (naast Wij-Amsterdam – de federatie van meer dan twintig bewonersverenigingen – ook Stop de Gekte, d’Oude Stadt, Mokum Reclaimed en Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad) heeft gezamenlijk het Actieplan Stad in Balans opgesteld. Hiermee doen zij concrete en samenhangende voorstellen om de balans in de binnenstad van Amsterdam te herstellen. Het plan is 21 mei aangeboden aan de leden van de Amsterdamse gemeenteraad. Het document is te downloaden op: https://www.mokum-reclaimed.nl/meer-dan-20-amsterdamse-bewonersorganisaties-lanceren-gezamenlijk-actieplan-stad-in-balans/

Twee Wij Amsterdam websites

Uitgelicht

Deze wij-amsterdam.eu website is van de Federatie van bewonersorganisaties. De gemeente Amsterdam heeft in april 2020 een website wijamsterdam.nl gepubliceerd. “Amsterdammers helpen elkaar tijdens de coronacrisis. Gemeente Amsterdam wil alle mooie initiatieven die nu ontstaan versterken. Op dit platform kunnen initiatiefnemers en vrijwilligers elkaar vinden. Wil jij ook iets doen voor jouw stad?“. Dit gemeentelijk initiatief en de website wijamsterdam.nl hebben geen relatie met de Federatie Wij-Amsterdam.

Verletkosten bij bezwaarprocedure

Bezwaarprocedure? Dien verzoek vergoeding verletkosten in.

Voor alle bewonersorganisaties die wel eens bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente of die als belanghebbende betrokken zijn bij bezwaar of beroep is het slim om altijd een verzoek in te dienen om verletkosten vergoed te krijgen voor het bijwonen van een hoorzitting. Die kosten worden berekend op basis van gederfde inkomsten gedurende die tijd. Dus ook als er geen advocaat wordt inschakelt, kunnen kosten vergoed worden verkregen, vooropgesteld dat men in het gelijk wordt gesteld.

De wettekst is te vinden onder. https://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/2019-01-01.  Hiernaar kan worden verwezen.

Bijkomend voordeel: een verzoek om verletkosten betekent ook dat je een procesbelang hebt, vooropgesteld dat je als belanghebbende wordt erkend. Dat kan soms van pas komen.

Reactie Wij-Amsterdam op de Amsterdam City Index 2019

Eind januari verscheen in boekvorm de jaarlijkse City Index van Amsterdam City, ‘de barometer van de bedrijvige binnenstad’. Het is de stem van de ondernemer. De City Index is één samenvattend cijfer dat de verandering ten goede of ten slechte weergeeft van bijvoorbeeld omzetten, huurprijzen, imago, bereikbaarheid en leefbaarheid. Een greep uit de resultaten van het rapport: na inflatiecorrectie, is de omzet bij winkels, café’s en restaurants in het centrum nauwelijks gestegen. De overige trends houden elkaar min of meer in evenwicht. Er is minder diefstal, maar meer overlast. Het centrum is beter bereikbaar, maar er zijn viezere straten. Het aantal bezoekers groeit minder snel dan in voorgaande jaren. Wij-Amsterdam zet wel enige kanttekeningen bij deze ondernemersvisie.

Bewoners Effect Rapportage onder aandacht gebracht van de coalitiepartijen

De vier partijen die werken aan een programakkoord hebben in april 2018 een aantal sessies georganiseerd om vanuit de samenleving suggesties en ideeën te krijgen voor het programma. Wij-Amsterdam heeft deze gelegenheid aangegrepen om de Bewoners Effect Rapportage (BER) onder de aandacht te brengen. De daarin voorgestelde werkwijze kan wezenlijk bijdragen aan een betere communicatie en meer aandacht voor het bewonersbelang. Anderen aanwezigen hebben meer inhoudelijke punten zoals de drukte, wonen, water, schone lucht etc. etc aan de orde gesteld.
Dit is de tekst van onze bijdrage:

Situatie

Bij de vele ingrepen in de stad: door gemeente of via een vergunningplichtig particulier project of initiatief spelen vele belangen.

Bewonersbelangen komen onvoldoende en te laat aan bod. Andere (zakelijke) partijen: vastgoed ondernemers, Horeca branche en grote bedrijven en instituten hebben een professionele lobby. Bewoners zijn versnipperd en als ze er al mee bezig zijn, is het in hun vrije tijd. De politiek (weliswaar volksvertegenwoordigers) laten het ook vaak afweten om systematisch aandacht aan te geven aan bewonersbelangen.

Traditionele inspraak is te beperkt en te laat. Ook te vrijblijvend. Vaak een nummertje dat gemaakt moet worden.

Wat moet er gebeuren

Formaliseren van aandacht voor het bewonersperspectief. Niet afhankelijk van toevallig actieve burgers en de vaak veel te laat door bewoners onderkende impact. Vergelijkbaar met de MER (Milieu Effect Rapportage) zou het bestuur opdracht moeten geven om een BER (Bewoners effect rapportage) op te stellen.

De vorm en de specifieke aandachtspunten worden daarbij van te voren aangegeven. De aard van de voorgenomen ingreep is daarbij van groot belang.

Het kappen van een boom is immers iets heel anders dan het realiseren van een parkeergarage. Maar in de kern gaat het er in beide situaties om dat wordt zichtbaar gemaakt wat de impact is op de bewoners. Vervolgens dient dit hiermee verkregen inzicht mee te spelen bij de (integrale) bestuurlijke afweging.

De BER is niet hetzelfde als inspraak en participatie; daarbij ligt de bal bij actieve bewoners. Nee, ook al zijn er geen actieve bewoners dan nog dienen de ambtenaren of de (vergunningplichtige) particuliere initiatiefnemer. systematisch en door onderzoek en consultatie de impact op bewoners in kaart te brengen. Bijeenkomsten en andere vormen van participatie kunnen wel deel uitmaken van het proces om tot een BER te komen.

De BER zorgt ervoor dat al in een vroeg stadium (in de ontwerpfase) het perspectief van de bewoners aan bod komt. Dat dit tot betere plannen leidt mag duidelijk zijn. Het is ook veel efficiënter omdat volledig uitgewerkte plannen niet de prullenbak in gaan omdat bewoners in een laat stadium mordicus tegen de gekozen oplossing blijken te zijn.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties belangstelling getoond voor de BER. Zij zou graag zien dat er een pilot toepassing wordt gerealiseerd. Die ervaring kan dan meegenomen worden bij de verdere invoering van de wet.

Wij Amsterdam zou graag zien dat bij de uitwerking van bewonersbetrokkenheid bij de ontwikkeling van onze stad dit instrument een volwaardig onderdeel gaat uitmaken van de werkwijze van de gemeentelijke organisatie en van vergunningplichtige particuliere initiatieven.

Boter bij de vis – analyse verkiezingsprogramma’s gemeenteraad Amsterdam 2018-2022

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 bieden de politieke partijen nieuwe kansen om zich te profileren op actuele thema’s die bewoners bezig houden. Bewoners hechten daarbij niet zozeer aan een mooi verhaal, maar vooral aan daden. Dat blijft afwachten natuurlijk en zeker in coalitieland, maar wat partijen naar voren brengen in hun programma’s om echt iets te doen aan knelpunten die we allemaal dagelijks ervaren is op zijn minst een indicatie. Daarom vindt Wij-Amsterdam het ook de moeite waard de verkiezingsprogramma’s onder de loep te nemen en na te gaan wat partijen beweren en voorstellen over hun aanpak van belangrijke knelpunten die Wij-Amsterdam en met name de buurtorganisaties al een tijdje aan de orde stellen. Daarbij richten we ons vooral op de drukteproblematiek en de onbalans die is ontstaan vooral ten nadele van bewoners van het centrum en de aangrenzende wijken.

Van de verkiezingsprogramma’s van de 15 grootste deelnemende politieke partijen heeft Wij-Amsterdam een analyse gemaakt.

Wij-Amsterdam, de federatie voor bewonersgroepen in en om het centrum, komt in het bijzonder op voor de bewoners. De ontwikkeling die de stad doormaakt gaat zo snel en wordt zodanig gedreven door externe krachten en economische belangen dat daarbij de leefbaarheid voor bewoners en daarmee de ziel van de stad, verloren gaat. Wij-Amsterdam is er zich bewust van dat ook andere partijen zoals ondernemers een belangrijke rol spelen in onze stad, maar meent door te focussen op de leefbaarheid van de stad voor haar bewoners, de beste bijdrage te kunnen leveren aan de uiteindelijk integrale afweging. Andere organisaties vertegenwoordigen de belangen van ondernemers en bezoekers.

Opzoek naar meer informatie over dit bericht? Neem contact op met Aaron Mirck via aaron@bureaumirck.nl of 06 3438 3309.

Nieuwsbrief van De Goede Zaak Amsterdam aan Wij-Amsterdam


Sinds oktober 2017 zijn federatie Wij-Amsterdam en stichting De Goede Zaak Amsterdam partners in de strijd tegen de monocultuur van toeristenwinkels.

Stichting De Goede Zaak Amsterdam heeft hierover een Nieuwsbrief – De Goede Zaak Amsterdam aan Wij Amsterdam gestuurd.