Aanleiding

De prachtige historische binnenstad van Amsterdam is klein en wordt bijzonder intensief gebruikt door mensen die er wonen, werken en recreëren. Bewoners houden van hun levendige binnenstad. Ze wonen er met plezier en delen die stad graag met mensen die er werken en met binnen- en buitenlandse bezoekers. Het is immers goed voor de economie, voor het voorzieningenniveau en voor de infrastructuur.

Het intensieve gebruik van de binnenstad heeft ook een keerzijde: op sommige plaatsen en tijden wordt de stad uitgewoond en er is een grens aan de excessieve overlast die bewoners kunnen verdragen.

Evenwicht tussen wonen, werken en recreëren, maakt Amsterdam uniek. Helaas echter is het evenwicht op sommige plaatsen al verstoord en dreigt verder verstoord te worden, waarbij de woonfunctie van de stad in de knel komt. Ook de sociale cohesie in de binnenstad staat zwaar onder druk door de toenemende nadruk op snel geld verdienen aan de toegenomen en toenemende stroom bezoekers. Laagwaardige toeristische winkels verdringen de op bewoners gerichte economische infrastructuur en hollen daarmee het voorzieningenniveau voor bewoners uit, en woningen worden in toenemende mate verhuurd als illegale hotels. Met als mogelijk resultaat een binnenstad zonder bewoners.

De gemeente onderhandelt vanuit het algemeen belang met belangenbehartigers van ondernemers en lijkt daarbij regelmatig onvoldoende oog te hebben voor de belangen van bewoners.

Bewoners verenigen zich op buurtniveau om op te komen voor de belangen van bewoners, waar zij in de knel komen vanwege het verstoorde evenwicht tussen wonen, werken en recreëren. Dit komt voort uit een liefde voor de stad.

Hoewel iedere buurt anders is, zijn er ook overeenkomsten. Er zijn gemeenschappelijke problemen en ideeën voor oplossingen. Buurtbewoners beschikken over expertise en ervaringsdeskundigheid die verder niet beschikbaar is en waar gemeente (politiek en ambtelijk apparaat) en andere beleidsmakers van kunnen profiteren. Bewoners weten tot op stoeptegelniveau wat de problemen zijn en kunnen daarvoor oplossingen aandragen.

Veel buurtorganisaties kunnen van elkaar leren en op sommige terreinen gezamenlijk optrekken. Daarom hebben buurtorganisaties besloten Wij-Amsterdam, platform voor buurtorganisaties op te richten.