Verletkosten bij bezwaarprocedure

Bezwaarprocedure? Dien verzoek vergoeding verletkosten in.

Voor alle bewonersorganisaties die wel eens bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente of die als belanghebbende betrokken zijn bij bezwaar of beroep is het slim om altijd een verzoek in te dienen om verletkosten vergoed te krijgen voor het bijwonen van een hoorzitting. Die kosten worden berekend op basis van gederfde inkomsten gedurende die tijd. Dus ook als er geen advocaat wordt inschakelt, kunnen kosten vergoed worden verkregen, vooropgesteld dat men in het gelijk wordt gesteld.

De wettekst is te vinden onder. https://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/2019-01-01.  Hiernaar kan worden verwezen.

Bijkomend voordeel: een verzoek om verletkosten betekent ook dat je een procesbelang hebt, vooropgesteld dat je als belanghebbende wordt erkend. Dat kan soms van pas komen.