Doelstelling, missie & visie

Doelstelling

Wij-Amsterdam stelt zich tot doel een federatie te zijn ten dienste van en de samenwerking te bevorderen tussen de aangesloten (autonome) bewonersorganisaties, bewonersgroepen en andere groeperingen in Amsterdam. Wij trachten dit doel te bereiken door deskundigheidsbevordering, belangenbehartiging, organisatorische en juridische ondersteuning, het voeren van (gerechtelijke) procedures en al hetgeen verder op wettige en geoorloofde wijze kan strekken tot bevordering van een prettig woon- en leefklimaat in Amsterdam.

Wij-Amsterdam richt zich op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen als gevolg van een (dreigende) verstoring van de balans tussen wonen, werken en recreëren als gevolg waarvan de leefbaarheid van de stad onder druk komt te staan of vermindert.

Missie

Wij-Amsterdam is een platform van en voor buurtorganisaties. We zetten ons in voor herstel van het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren in Amsterdam. Wij-Amsterdam draagt bij aan het bevorderen van een duurzame, leefbare en vooral bewoonbare Amsterdamse binnenstad en aanpalende wijken met een vergelijkbare problematiek. Wij-Amsterdam streeft er naar de leefbaarheid voor de bewoners te  verbeteren.

Visie

Wij-Amsterdam draagt bij aan herstel van de balans tussen wonen, werken en recreëren door:

  • Kennisuitwisseling tussen buurtorganisaties
  • Versterking van buurtorganisaties
  • De behartiging van gemeenschappelijke belangen waar mogelijk
  • Gezamenlijke lobby en beïnvloeding van gemeentebeleid bij politiek en ambtelijk apparaat
  • Zich in te zetten voor het structureel integreren van bewonersparticipatie en de Bewonerseffect Rapportage (BER) in het gemeentelijk beleid

Wij-Amsterdam doet dit op een kritische, maar constructieve en positieve toon zoveel mogelijk in een goede samenwerking met gemeente en andere partijen.

 

U kunt de Missie en Visie hier downloaden.