Wij-Amsterdammers maken bezwaar tegen nachtelijke openingsuren winkels Centrum

Wij-Amsterdam heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente Amsterdam in een groot aantal straten in het Centrum van Amsterdam flexibele openingstijden, dus ook in de uren dat de bewoners van hun nachtrust proberen te genieten, voor winkels toe te gaan staan. Door deze flexibele openingstijden raakt de balans nóg meer uit evenwicht ten nadele van het wonen en komt de leefbaarheid nog verder onder druk te staan.

Geef om leefbaarheid

Het Wijkcentrum d’Oude Stadt roept bewoners op om mede-financier te worden van een rechtszaak over geluidsoverlast bij evenementen in Amsterdam. Bij de rechtbank wordt gepleit voor een aanvaardbaar geluidsniveau, zodat bewoners zich binnenshuis normaal verstaanbaar kunnen maken. Tevens moet de gemeente van de evenementorganisatoren eisen de best beschikbare technieken te gebruiken.

Inspraak Wij-Amsterdam over de nieuwe locatieprofielen

Wij-Amsterdam spreekt op 11 oktober 2016 in bij de bestuurscommissie Centrum over de nieuwe locatieprofielen. Deze zijn door de bestuurscommissies vastgesteld.

De inspraaktekst is hier te lezen. Onderbouwing voor de tekst is een analyse van de oude locatieprofielen en de nieuwe voorgestelde locatieprofielen ten behoeve van het nieuwe evenementenbeleid en het aantal evenementen per jaar in 2014, 2015 en 2016 op de verschillende locaties in het Centrum.

De door de bestuurscommissies vastgestelde locatieprofielen worden in de gemeenteraad behandeld en definitief vastgesteld.

Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat het aantal overlastgevende evenementen wordt verminderd. De oude geluidsniveaus zijn nog gehandhaafd. Wij-Amsterdam dringt er sterk op aan deze op maximaal 70 dB(A) te stellen in de definitieve locatieprofielen.

Wij-Amsterdam geeft 10 beleidsadviezen voor nieuwe evenementenbeleid

In het rapport “Feestbuurten of buurtfeesten” geeft Wij-Amsterdam 10 beleidsadviezen aan de gemeente Amsterdam om te komen tot een aanvaardbaar geluidsniveau bij evenementen. Basis hiervoor zijn de wettelijke normen en richtlijnen.

De 10 beleidsadviezen zijn:

  1. Geef voor het centrum van Amsterdam en de omringende 19e-eeuwse woonwijken geen vergunningen af voor evenementen waarbij de geluidsbelasting meer dan 70 dB(A) op de gevels van de woningen rondom het evenement is omdat dit altijd tot onduldbare hinder binnenshuis en daarmee een onaanvaardbare belasting voor het woon- en leefklimaat leidt. Onduldbare hinder ontstaat bij een geluidsniveau binnenshuis van meer dan 55 dB(A). Hinder ontstaat bij 50 dB(A) overdag. Dit is een wettelijk vastgesteld geluidsniveau.
  1. Houdt met punt 1 rekening bij het opstellen van de locatieprofielen. Het gevolg is dat niet alle soorten muziek en/of evenementen in het centrum van Amsterdam en omringende wijken passen.
  1. Metingen binnenshuis zijn essentieel bij de vaststelling of er onduldbare hinder (meer dan 55 dB(A) binnenshuis) ontstaat. De slechtst geïsoleerde huizen van omwonenden zijn daarbij maatgevend.
  1. Schrijf deze maximale geluidsnormen altijd voor; zowel voor dB(A) als voor dB(C) en meet dit ook gedurende het evenement. Dit stimuleert de organisatoren (markt) tot innovatie en creativiteit. Dit geeft een impuls aan de markt en zorgt ervoor dat Nederland koploper op evenementengebied blijft.
  1. Richt speciale evenemententerreinen in voor niet in woonbuurten, waaronder het centrum van Amsterdam, passende muziek en/of evenementen. Deze evenemententerreinen dienen te liggen op locaties waarbij geen onduldbare hinder voor omwonenden kan ontstaan.
  1. Hoe kort de onduldbare hinder als gevolg van een overschrijding van de maximale geluidsnorm van 70 dB(A) ook is, voor de bewoners kan dit onaanvaardbaar zijn vanwege de aantasting van hun woon- en leefklimaat binnenshuis in hun privésituatie. Bewoners kunnen ook weinig mobiel, oud of ziek zijn, kinderen en/of huisdieren hebben. Hiermee dient rekening te worden gehouden.
  1. Vanwege normen die niet passen bij het karakter van hedendaagse festivals, is overlast binnen vergunde normen mogelijk en zelfs waarschijnlijk. (Overlast in de zin van aantasting spraakverstaanbaarheid/leefomgeving). Iedere klacht is door juristen tegen de oude normen gewogen en ongegrond verklaard. Iedereen die de moeite neemt om te laten weten dat er iets niet klopt aan een vergund evenement middels een klacht, doet dat één maal, en bij ongegrondverklaring komt deze klager niet meer terug. Men besluit bij een volgende evenementeditie te vertrekken. Er is geen relatie meer tussen MORA-nummers en overlast. Houdt er derhalve rekening mee dat er hierdoor een vertekend beeld ontstaat uit de meldingen van overlast.
  1. Sta in parken alleen evenementen toe die bij het parkkarakter passen.
  1. Koningsdag is geen evenement maar een volksfeest. Voor spontane evenementen vanuit de buurt en met draagvlak in de buurt dient ruimte te blijven. Deze mogelijkheid dient dan beperkt te worden tot 1 dag per jaar.
  1. Geluiden onder de 75 dB zijn veilig voor de gezondheid. Per 3 dB erbij komt er ongeveer een verdubbeling van de geluidsdruk op het trommelvlies. Men kan dan half zo lang zonder risico aan dat geluid worden blootgesteld ten opzichte van een 3dB lager niveau. Het toestaan van hoge geluidsniveaus bij evenementen kan tot schadeclaims bij de vergunningverlener leiden.

Zelf geluid meten tijdens festivals en evenementen!

Veel Amsterdammers ondervinden geluidsoverlast op Koningsdag en bij andere evenementen. Volgens de VVAB komt dat doordat de gemeente bij die gelegenheden een veel te hoog geluidsniveau toestaat. Om dat te kunnen bewijzen vraagt de VVAB zijn leden en andere Amsterdammers om zelf te meten hoe sterk dat hinderlijke geluid in werkelijkheid is, om te beginnen op Koningsdag.

Op de website van de Vereniging Amsterdamse Binnenstad is te lezen hoe men zelf het geluidsniveau kan meten.

 

 

Oproep tot registratie overlast!

De lente is begonnen. Het toeristenseizoen ook en nu al met de nodige overlast.
Het verzoek is of iedereen de komende twee weken, inclusief het paasweekend, ervaren overlast zoveel mogelijk wil noteren (locatie, aard, datum en tijdstip), fotograferen en/of filmen.

Deze kunnen dan naar het e-mailadres WijAmsterdam@gmail.com worden verzonden.

Het voorstel is deze bewijsmiddelen (bv op CD-ROM) dan begin april als bijlagen bij aan de gemeenteraad en het college van B&W voegen en de gemeente dringend te verzoeken nu al de nodige maatregelen te nemen om de overlast voor de rest van het jaar tegen te gaan.

Méér grote evenementen in 2016 in Amsterdam

Volgens het Parool, dat zelf onderzoek heeft gedaan bij de stadsdelen, zijn voor 2016 weer méér grote evenementen aangevraagd in Amsterdam. In de Evenementenkalender Amsterdam staat welke hiervan vergund zijn.

Van een Zenmeditatie in Buitenveldert of een Paas High Tea met de Toverfluit zal niemand wakker komen te liggen, en deze zullen onder kleine evenementen vallen. Grote evenementen gaan naar hun aard en definitie gepaard met grote bezoekersaantallen en hoogstwaarschijnlijk ook met luide muziek in de openbare ruimte, waardoor wederom last voor omwonenden zal ontstaan.

De grote vraag is natuurlijk wie deze evenementen aanvragen en wie er als bezoekers op af komen. Zijn dit mensen uit Amsterdam, of gebruiken ze de stad en haar inwoners slechts als decor voor hun evenement? En worden steeds de belangen van de omwonenden goed behartigd of zijn deze ondergeschikt?

Meer steun voor ‘miljoenenclaim’

SamenZeedijk heeft recent een voorstel ingediend bij de Gemeenteraad om een financiële meevaller van 5,5 miljoen (toeristenbelasting AIRBNB)  structureel te besteden aan meer handhaving in de stad.  Inmiddels hebben ook andere bewonersorganisaties een vergelijkbare brief verstuurd naar de Gemeenteraad.  Waaronder de Walbewoners Prinsengracht en  wijkoverleg d’Oude Binnenstad. 

 

NSG richtlijn muziekspectra in horecabedrijven

Deze richtlijn is bedoeld voor de beoordeling van muziekgeluid in horecabedrijven, in het kader van ruimtelijke ordening, het Activiteitenbesluit Milieubeheer, de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998 en Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. >>>

Horeca en wonen zijn functies die niet altijd goed samengaan. Waar in veel bestaande en nieuwe horecabedrijven (luide) muziek gewenst is, wil men in woningen juist rust. Om deze rust te bewaken hanteert de wetgever grenswaarden voor geluid. Het is de taak van de gemeentelijke overheid deze grenswaarden te handhaven. Door de ontwikkelingen in muziekstijlen en de kwaliteit van geluidsinstallaties worden tegenwoordig vaak meer lage tonen geproduceerd en sluiten de huidige beoordelingscriteria voor muziek niet altijd meer aan op de praktijk. Hierdoor kunnen bewoners rondom horecabedrijven hinder ervaren van met name de bastonen. Anderzijds worden horecabedrijven soms strenger beoordeeld dan noodzakelijk. Deze richtlijn voorziet in de behoefte bij akoestische adviseurs, handhavers en vergunningverleners om muziekgeluid genuanceerder te beoordelen.
Lees verder >>>