Wij-Amsterdam geeft 10 beleidsadviezen voor nieuwe evenementenbeleid

In het rapport “Feestbuurten of buurtfeesten” geeft Wij-Amsterdam 10 beleidsadviezen aan de gemeente Amsterdam om te komen tot een aanvaardbaar geluidsniveau bij evenementen. Basis hiervoor zijn de wettelijke normen en richtlijnen.

De 10 beleidsadviezen zijn:

  1. Geef voor het centrum van Amsterdam en de omringende 19e-eeuwse woonwijken geen vergunningen af voor evenementen waarbij de geluidsbelasting meer dan 70 dB(A) op de gevels van de woningen rondom het evenement is omdat dit altijd tot onduldbare hinder binnenshuis en daarmee een onaanvaardbare belasting voor het woon- en leefklimaat leidt. Onduldbare hinder ontstaat bij een geluidsniveau binnenshuis van meer dan 55 dB(A). Hinder ontstaat bij 50 dB(A) overdag. Dit is een wettelijk vastgesteld geluidsniveau.
  1. Houdt met punt 1 rekening bij het opstellen van de locatieprofielen. Het gevolg is dat niet alle soorten muziek en/of evenementen in het centrum van Amsterdam en omringende wijken passen.
  1. Metingen binnenshuis zijn essentieel bij de vaststelling of er onduldbare hinder (meer dan 55 dB(A) binnenshuis) ontstaat. De slechtst geïsoleerde huizen van omwonenden zijn daarbij maatgevend.
  1. Schrijf deze maximale geluidsnormen altijd voor; zowel voor dB(A) als voor dB(C) en meet dit ook gedurende het evenement. Dit stimuleert de organisatoren (markt) tot innovatie en creativiteit. Dit geeft een impuls aan de markt en zorgt ervoor dat Nederland koploper op evenementengebied blijft.
  1. Richt speciale evenemententerreinen in voor niet in woonbuurten, waaronder het centrum van Amsterdam, passende muziek en/of evenementen. Deze evenemententerreinen dienen te liggen op locaties waarbij geen onduldbare hinder voor omwonenden kan ontstaan.
  1. Hoe kort de onduldbare hinder als gevolg van een overschrijding van de maximale geluidsnorm van 70 dB(A) ook is, voor de bewoners kan dit onaanvaardbaar zijn vanwege de aantasting van hun woon- en leefklimaat binnenshuis in hun privésituatie. Bewoners kunnen ook weinig mobiel, oud of ziek zijn, kinderen en/of huisdieren hebben. Hiermee dient rekening te worden gehouden.
  1. Vanwege normen die niet passen bij het karakter van hedendaagse festivals, is overlast binnen vergunde normen mogelijk en zelfs waarschijnlijk. (Overlast in de zin van aantasting spraakverstaanbaarheid/leefomgeving). Iedere klacht is door juristen tegen de oude normen gewogen en ongegrond verklaard. Iedereen die de moeite neemt om te laten weten dat er iets niet klopt aan een vergund evenement middels een klacht, doet dat één maal, en bij ongegrondverklaring komt deze klager niet meer terug. Men besluit bij een volgende evenementeditie te vertrekken. Er is geen relatie meer tussen MORA-nummers en overlast. Houdt er derhalve rekening mee dat er hierdoor een vertekend beeld ontstaat uit de meldingen van overlast.
  1. Sta in parken alleen evenementen toe die bij het parkkarakter passen.
  1. Koningsdag is geen evenement maar een volksfeest. Voor spontane evenementen vanuit de buurt en met draagvlak in de buurt dient ruimte te blijven. Deze mogelijkheid dient dan beperkt te worden tot 1 dag per jaar.
  1. Geluiden onder de 75 dB zijn veilig voor de gezondheid. Per 3 dB erbij komt er ongeveer een verdubbeling van de geluidsdruk op het trommelvlies. Men kan dan half zo lang zonder risico aan dat geluid worden blootgesteld ten opzichte van een 3dB lager niveau. Het toestaan van hoge geluidsniveaus bij evenementen kan tot schadeclaims bij de vergunningverlener leiden.

Geef een reactie