Amsterdam verwacht verdere groei en neemt maatregelen

Amsterdam neemt maatregelen om de groei van de stad in goede banen te leiden. Deze zomer start een aantal experimenten. Beter onderzoek met nieuwe technologieën moet uitwijzen welke feitelijke gevolgen de groei heeft voor Amsterdam. De resultaten leiden vanaf 2016 tot concrete voorstellen. Dit komt bovenop maatregelen die al in gang zijn gezet, zoals meer ruimte voor fietsers en voetgangers en stevige handhaving op illegale hotels.

Net als andere Europese steden heeft Amsterdam een grote aantrekkingskracht. Het aantal bewoners neemt toe en ook het aantal bezoekers is de afgelopen jaren gestegen. Het college ziet de groei van de stad als een positieve ontwikkeling; groei doet de stad bruisen, het brengt welvaart en kansen. Maar op sommige plekken en op sommige tijden ondervinden Amsterdammers hinder en overlast. Met meer dan 10.000 nieuwe Amsterdammers per jaar en een toenemend bezoekersaantal is het nu tijd om een koers te bepalen zodat de stad aantrekkelijk blijft voor iedereen. Met aandacht voor bewoners én het gastvrije karakter van de stad. Het college van B en W heeft daarvoor het startdocument Stad in Balans opgesteld.

Stad in Balans is een eerste analyse die het succes van de stad verklaart. Het is een verkenning van keuzes op de lange termijn zet op een rij welke maatregelen het college nu al neemt op de terreinen waar knelpunten ontstaan. Zo komt in de binnenstad meer ruimte voor fietsers en voetgangers, bijvoorbeeld in de Haarlemmerstraat en de 9 Straatjes. De bestrijding van illegale hotels is een prioriteit, het college investeert fors in de uitbreiding van handhaving daarop, zo werd vorige week bekend. Het college wil 5000 extra woningen per jaar bouwen. Daarnaast wordt van de Sloterplas een nieuw recreatiegebied gemaakt voor Amsterdammers en bezoekers. De stad blijft inzetten op spreiding van bezoekers gedurende het jaar en door de stad, ook op drukke dagen als Koningsdag en Oudjaar.

Experimenten

De experimenten die dit jaar starten, zijn gericht op ruimte maken en overlast verminderen. Resultaten kunnen leiden tot permanente maatregelen. De straten rond het Rembrandtplein worden op vrijdag- en zaterdagavond voetgangersgebied, met meer fietsparkeerplekken. Gemeente en ondernemers starten er een nieuwe samenwerking om overlast van uitgaanspubliek tegen te gaan. Op de Nieuwmarkt komt een proef met specifieke laad- en lostijden, een deel wordt autovrij gemaakt en ook hier komt meer ruimte voor de fiets. Het muziekevenement Appelsap gaat naar het Flevopark. Met de techniek van iBeacon wordt tussen Centraal Station en het Marineterrein een test gedaan voor betere informatievoorziening aan bezoekers met het doel hinderlijke drukte te voorkomen. Tijdens SAIL wordt met nieuwe technologieën gekeken hoe bezoekersstromen beter voorspelbaar en beheersbaar kunnen worden.

Onderzoek

Objectieve metingen en cijfers zijn essentieel om te kunnen kiezen voor de juiste maatregelen. We weten al veel, maar bestaande informatie kan beter worden benut en extra onderzoek leidt tot meer kennis. Zo wordt verfijnder onderzoek gedaan naar drukte in de binnenstad en worden verkeers- en bezoekersstromen beter in kaart gebracht.

Het startdocument Stad in Balans is tot stand gekomen na gesprekken met onder andere bewoners, ondernemers, kennisinstellingen, bestuurscommissies van de stadsdelen en andere belanghebbenden. Onder verantwoordelijkheid van coördinerend wethouder Kajsa Ollongren (economie). Deze gesprekken worden op regelmatige basis voortgezet. De gemeenteraad bespreekt het document Stad in Balans op 17 juni.

Download:  https://www.amsterdam.nl/publish/pages/713664/stad_in_balans.pdf

we102a

Geef een reactie