Amsterdam in Progress – Investeringsfonds voor de Buurten

Amsterdam in Progress, een burgerdenktank die concrete plannen ontwikkelt om balans in de stad te stimuleren, heeft het voor stel voor de opzet van een Investeringsfonds voor de Buurten gepubliceerd. Amsterdam in Progress (AiP) wil hiermee bijdragen aan een stad in balans, een balans tussen de belangen van bewoners en bezoekers

Andere plannen zijn de Codes voor Vakantieverhuur en de Leefbaarheid.

 

Antwoordbrief gemeente op 22 stevige maatregelen

De gemeente Amsterdam heeft op 21 maart 2017 de antwoordbrief verzonden op de brief van Wij-Amsterdam van 26 oktober 2016 waarin op elke voorgestelde maatregel wordt ingegaan. Er is al een en ander in gang gezet, hoewel de ontwikkelingen wat dat betreft langzaam gaan en reeds in het voorjaar van 2017 de druk op de stad enorm is..

Stad in opstand – De macht en onmacht van bewoners

WIJ-AMSTERDAM presenteert zich op 24  november 2016 in Pakhuis De Zwijger.

Een groeiende groep bewoners lijkt zich niet gehoord te voelen door het politieke en ambtelijke apparaat bij het inrichten van de directe leefomgeving. Deze kloof tussen bewoner en bestuur is des te opmerkelijker omdat bewonersparticipatie hoog in het vaandel van de meeste politieke partijen staat. Desondanks is er met name in Amsterdam zo langzamerhand een situatie ontstaan waarbij er op sociale media openlijk over acties en opstand wordt gesproken.

Te lang, aldus de verschillende fora, heeft de politiek de negatieve consequenties van het toenemende toerisme, zoals monocultuur, illegale kamerverhuur, alcohol-, drugs- en geluidsoverlast en het verlies van sociale cohesie, ontkend.

Te lang heeft het Amsterdams bestuur de nadruk gelegd op de positieve economische effecten van het explosief gegroeide toerisme.

Te lang heeft men niet naar de bewoners geluisterd, aldus de verschillende fora. De buurtkrant D’Oude Binnenstad kopte in koeienletters in haar laatste uitgave van oktober 2016: “Genoeg is genoeg!”.

 

Wij-Amsterdam – bezorgde burgers met hart voor de stad

Mensen die in Amsterdam wonen, doen niet zo moeilijk, zijn tolerant en staan open voor andere mensen. Er wonen niet voor niets meer dan 180 nationaliteiten in Amsterdam.

Dat er nu weerstand tegen de aantallen en het gedrag van de bezoekers, zowel toeristen als dagjesmensen, ontstaat, betekent dat er écht wat aan de hand is. Het gaat hier niet om een lokaal probleempje maar om een wereldwijd fenomeen, van Berlijn tot New York tot Barcelona tot Thailand. Het stadsbestuur van Barcelona, de inwoners van Venetië, Berlijn, Praag, Brugge, Gerona die hun steden zien verzuipen onder de druk van het massatoerisme. De inwoners van Palm de Mallorca, Ibiza, Chersonissos, Kavos, Lloret de Mar, Kuta Beach, Tenerife, die de misdragingen van Nederlandse en Britse zuiptoeristen zat zijn. De autoriteiten van die vier Thaise eilanden die de vernietiging van het koraal en de natuur door de massale toevoer van backpackers en hippies en hun vervuilende technoparties een halt willen doen toeroepen. Je kunt toch moeilijk volhouden dat al deze mensen, wereldwijd, die vechten voor het behoud van hun eigen leefomgeving zowel op sociaal als cultureel als milieuvlak, op een verkeerde manier bezig zijn.

Wij-Amsterdam is de federatie van bewonersverenigingen in Amsterdam. Stuk voor stuk al langer bestaande bewoners- en buurtorganisaties met hart voor de buurt en Amsterdam. Bewoners die het aan het hart gaat dat de stad in de uitverkoop is gedaan aan de commercie, de horeca en het toerisme en andere bezoekers. Deze wordt nauwelijks een strobreed in de weg gelegd, terwijl in het centrum naast 87.000 werkenden óók gewoon 86.000 mensen wonen. Zeer vele al decennia lang. Wij-Amsterdam klaagt niet en is ook nergens tegen. Waar Wij-Amsterdam vóór is, is het bestrijden van de uitwassen van en overlast door de huidige grote aantallen en het gedrag van deze bezoekers. Wij-Amsterdam doet constructieve voorstellen, en probeert vanuit een positieve houding mee te denken met het gemeentebestuur over de huidige problematiek; gevraagd of ongevraagd.

Wij-Amsterdam zet zich er voor in dat de charme van Amsterdam, de schaalgrootte en de sfeer van de stad en haar bewoners, behouden blijft. Door het huidige beleid dreigt daarvan niets over te blijven. Op overal fastfood(afval), onbehouwen ’s nachts schreeuwende bezoekers en drugoverlast in hun buurt zitten weinig mensen te wachten.

Wij-Amsterdam wordt gevormd door: SamenZeedijk, Platform Bewonersgroep De Pijp, Leidsebuurt, De Nachtwacht, Bewonersgroep Grachten 9+, Kerkstraat, Bewonersraad Nieuwmarkt, Comité Woonboten Prinsengracht, Rode Loper Centrumsloper, Platform 1013 (Haarlemmerbuurt), Leidse-in-Last, Gelderse Kade, Comité Walbewoners Prinsengracht, Ikbenamsterdam (Oud-West), Overtoom, WeteringVerbetering, Rolkoffergroep, Van Woustraat/De Pijp-Oost, Bewoners Hand- en Voetboogstraat, Noord-Jordaan

Stevige maatregelen om de balans, drukte en veiligheid te beheersen

WIJ-Amsterdam heeft op 26 oktober een brief aan de gemeenteraad en het college van B&W gestuurd met daarin 22 stevige maatregelen, paardenmiddelen, om nu eindelijk eens effectief de extreme situatie in Amsterdam-Centrum en omringende wijken aan te pakken. De brief blijkt naadloos aan te sluiten op de toespraak van Van der Laan “De staat van de stad”, de avond tevoren. Volgens de burgemeester was de echte oplossing voor de drukte in de stad nog niet gevonden. Ook het Parool deed op 29 oktober nog een duit in het zakje met 7 maatregelen die wél tegen overlast helpen onder de kop “Doorpakken tegen de drukte”.

Vele anderen hebben eveneens maatregelen aan het gemeentebestuur voorgesteld. Het moet bijna wel zo zijn dat uit al deze brainstormsessies de juiste oplossingen naar voren zijn gekomen. Als de gemeente Amsterdam deze niet overneemt en nu nóg niet doorpakt met de maatregelen, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat er onvermogen binnen het huidige college heerst en er wellicht vervroegde gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam moeten worden gehouden.

 

Inspraak Wij-Amsterdam over de nieuwe locatieprofielen

Wij-Amsterdam spreekt op 11 oktober 2016 in bij de bestuurscommissie Centrum over de nieuwe locatieprofielen. Deze zijn door de bestuurscommissies vastgesteld.

De inspraaktekst is hier te lezen. Onderbouwing voor de tekst is een analyse van de oude locatieprofielen en de nieuwe voorgestelde locatieprofielen ten behoeve van het nieuwe evenementenbeleid en het aantal evenementen per jaar in 2014, 2015 en 2016 op de verschillende locaties in het Centrum.

De door de bestuurscommissies vastgestelde locatieprofielen worden in de gemeenteraad behandeld en definitief vastgesteld.

Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat het aantal overlastgevende evenementen wordt verminderd. De oude geluidsniveaus zijn nog gehandhaafd. Wij-Amsterdam dringt er sterk op aan deze op maximaal 70 dB(A) te stellen in de definitieve locatieprofielen.

Wij-Amsterdam geeft 10 beleidsadviezen voor nieuwe evenementenbeleid

In het rapport “Feestbuurten of buurtfeesten” geeft Wij-Amsterdam 10 beleidsadviezen aan de gemeente Amsterdam om te komen tot een aanvaardbaar geluidsniveau bij evenementen. Basis hiervoor zijn de wettelijke normen en richtlijnen.

De 10 beleidsadviezen zijn:

  1. Geef voor het centrum van Amsterdam en de omringende 19e-eeuwse woonwijken geen vergunningen af voor evenementen waarbij de geluidsbelasting meer dan 70 dB(A) op de gevels van de woningen rondom het evenement is omdat dit altijd tot onduldbare hinder binnenshuis en daarmee een onaanvaardbare belasting voor het woon- en leefklimaat leidt. Onduldbare hinder ontstaat bij een geluidsniveau binnenshuis van meer dan 55 dB(A). Hinder ontstaat bij 50 dB(A) overdag. Dit is een wettelijk vastgesteld geluidsniveau.
  1. Houdt met punt 1 rekening bij het opstellen van de locatieprofielen. Het gevolg is dat niet alle soorten muziek en/of evenementen in het centrum van Amsterdam en omringende wijken passen.
  1. Metingen binnenshuis zijn essentieel bij de vaststelling of er onduldbare hinder (meer dan 55 dB(A) binnenshuis) ontstaat. De slechtst geïsoleerde huizen van omwonenden zijn daarbij maatgevend.
  1. Schrijf deze maximale geluidsnormen altijd voor; zowel voor dB(A) als voor dB(C) en meet dit ook gedurende het evenement. Dit stimuleert de organisatoren (markt) tot innovatie en creativiteit. Dit geeft een impuls aan de markt en zorgt ervoor dat Nederland koploper op evenementengebied blijft.
  1. Richt speciale evenemententerreinen in voor niet in woonbuurten, waaronder het centrum van Amsterdam, passende muziek en/of evenementen. Deze evenemententerreinen dienen te liggen op locaties waarbij geen onduldbare hinder voor omwonenden kan ontstaan.
  1. Hoe kort de onduldbare hinder als gevolg van een overschrijding van de maximale geluidsnorm van 70 dB(A) ook is, voor de bewoners kan dit onaanvaardbaar zijn vanwege de aantasting van hun woon- en leefklimaat binnenshuis in hun privésituatie. Bewoners kunnen ook weinig mobiel, oud of ziek zijn, kinderen en/of huisdieren hebben. Hiermee dient rekening te worden gehouden.
  1. Vanwege normen die niet passen bij het karakter van hedendaagse festivals, is overlast binnen vergunde normen mogelijk en zelfs waarschijnlijk. (Overlast in de zin van aantasting spraakverstaanbaarheid/leefomgeving). Iedere klacht is door juristen tegen de oude normen gewogen en ongegrond verklaard. Iedereen die de moeite neemt om te laten weten dat er iets niet klopt aan een vergund evenement middels een klacht, doet dat één maal, en bij ongegrondverklaring komt deze klager niet meer terug. Men besluit bij een volgende evenementeditie te vertrekken. Er is geen relatie meer tussen MORA-nummers en overlast. Houdt er derhalve rekening mee dat er hierdoor een vertekend beeld ontstaat uit de meldingen van overlast.
  1. Sta in parken alleen evenementen toe die bij het parkkarakter passen.
  1. Koningsdag is geen evenement maar een volksfeest. Voor spontane evenementen vanuit de buurt en met draagvlak in de buurt dient ruimte te blijven. Deze mogelijkheid dient dan beperkt te worden tot 1 dag per jaar.
  1. Geluiden onder de 75 dB zijn veilig voor de gezondheid. Per 3 dB erbij komt er ongeveer een verdubbeling van de geluidsdruk op het trommelvlies. Men kan dan half zo lang zonder risico aan dat geluid worden blootgesteld ten opzichte van een 3dB lager niveau. Het toestaan van hoge geluidsniveaus bij evenementen kan tot schadeclaims bij de vergunningverlener leiden.