Wij-Amsterdam geeft 10 beleidsadviezen voor nieuwe evenementenbeleid

In het rapport “Feestbuurten of buurtfeesten” geeft Wij-Amsterdam 10 beleidsadviezen aan de gemeente Amsterdam om te komen tot een aanvaardbaar geluidsniveau bij evenementen. Basis hiervoor zijn de wettelijke normen en richtlijnen.

De 10 beleidsadviezen zijn:

  1. Geef voor het centrum van Amsterdam en de omringende 19e-eeuwse woonwijken geen vergunningen af voor evenementen waarbij de geluidsbelasting meer dan 70 dB(A) op de gevels van de woningen rondom het evenement is omdat dit altijd tot onduldbare hinder binnenshuis en daarmee een onaanvaardbare belasting voor het woon- en leefklimaat leidt. Onduldbare hinder ontstaat bij een geluidsniveau binnenshuis van meer dan 55 dB(A). Hinder ontstaat bij 50 dB(A) overdag. Dit is een wettelijk vastgesteld geluidsniveau.
  1. Houdt met punt 1 rekening bij het opstellen van de locatieprofielen. Het gevolg is dat niet alle soorten muziek en/of evenementen in het centrum van Amsterdam en omringende wijken passen.
  1. Metingen binnenshuis zijn essentieel bij de vaststelling of er onduldbare hinder (meer dan 55 dB(A) binnenshuis) ontstaat. De slechtst geïsoleerde huizen van omwonenden zijn daarbij maatgevend.
  1. Schrijf deze maximale geluidsnormen altijd voor; zowel voor dB(A) als voor dB(C) en meet dit ook gedurende het evenement. Dit stimuleert de organisatoren (markt) tot innovatie en creativiteit. Dit geeft een impuls aan de markt en zorgt ervoor dat Nederland koploper op evenementengebied blijft.
  1. Richt speciale evenemententerreinen in voor niet in woonbuurten, waaronder het centrum van Amsterdam, passende muziek en/of evenementen. Deze evenemententerreinen dienen te liggen op locaties waarbij geen onduldbare hinder voor omwonenden kan ontstaan.
  1. Hoe kort de onduldbare hinder als gevolg van een overschrijding van de maximale geluidsnorm van 70 dB(A) ook is, voor de bewoners kan dit onaanvaardbaar zijn vanwege de aantasting van hun woon- en leefklimaat binnenshuis in hun privésituatie. Bewoners kunnen ook weinig mobiel, oud of ziek zijn, kinderen en/of huisdieren hebben. Hiermee dient rekening te worden gehouden.
  1. Vanwege normen die niet passen bij het karakter van hedendaagse festivals, is overlast binnen vergunde normen mogelijk en zelfs waarschijnlijk. (Overlast in de zin van aantasting spraakverstaanbaarheid/leefomgeving). Iedere klacht is door juristen tegen de oude normen gewogen en ongegrond verklaard. Iedereen die de moeite neemt om te laten weten dat er iets niet klopt aan een vergund evenement middels een klacht, doet dat één maal, en bij ongegrondverklaring komt deze klager niet meer terug. Men besluit bij een volgende evenementeditie te vertrekken. Er is geen relatie meer tussen MORA-nummers en overlast. Houdt er derhalve rekening mee dat er hierdoor een vertekend beeld ontstaat uit de meldingen van overlast.
  1. Sta in parken alleen evenementen toe die bij het parkkarakter passen.
  1. Koningsdag is geen evenement maar een volksfeest. Voor spontane evenementen vanuit de buurt en met draagvlak in de buurt dient ruimte te blijven. Deze mogelijkheid dient dan beperkt te worden tot 1 dag per jaar.
  1. Geluiden onder de 75 dB zijn veilig voor de gezondheid. Per 3 dB erbij komt er ongeveer een verdubbeling van de geluidsdruk op het trommelvlies. Men kan dan half zo lang zonder risico aan dat geluid worden blootgesteld ten opzichte van een 3dB lager niveau. Het toestaan van hoge geluidsniveaus bij evenementen kan tot schadeclaims bij de vergunningverlener leiden.

Oproep tot registratie overlast!

De lente is begonnen. Het toeristenseizoen ook en nu al met de nodige overlast.
Het verzoek is of iedereen de komende twee weken, inclusief het paasweekend, ervaren overlast zoveel mogelijk wil noteren (locatie, aard, datum en tijdstip), fotograferen en/of filmen.

Deze kunnen dan naar het e-mailadres WijAmsterdam@gmail.com worden verzonden.

Het voorstel is deze bewijsmiddelen (bv op CD-ROM) dan begin april als bijlagen bij aan de gemeenteraad en het college van B&W voegen en de gemeente dringend te verzoeken nu al de nodige maatregelen te nemen om de overlast voor de rest van het jaar tegen te gaan.

Toeristische draagkracht steden

Wat is de toeristische draagkracht van steden. Welk maximale aantal toeristen kan een stad aan waarbij de stad en de inwoners hun eigenheid behouden?

Venetië is een cultuurhistorisch pretpark dat jaarlijks overspoeld wordt door miljoenen bezoekers. Het aantal steden dat momenteel bang is om te “venetianiseren” is snel stijgende. Amsterdam, Barcelona, Berlijn, B rugge, Florence en Praag zijn slechts
een paar voorbeelden. Prof. Jan van der Borg van de KU Leuven, België heeft hiernaar onderzoek gedaan. Een hand-out hierover is hier te lezen.

Méér grote evenementen in 2016 in Amsterdam

Volgens het Parool, dat zelf onderzoek heeft gedaan bij de stadsdelen, zijn voor 2016 weer méér grote evenementen aangevraagd in Amsterdam. In de Evenementenkalender Amsterdam staat welke hiervan vergund zijn.

Van een Zenmeditatie in Buitenveldert of een Paas High Tea met de Toverfluit zal niemand wakker komen te liggen, en deze zullen onder kleine evenementen vallen. Grote evenementen gaan naar hun aard en definitie gepaard met grote bezoekersaantallen en hoogstwaarschijnlijk ook met luide muziek in de openbare ruimte, waardoor wederom last voor omwonenden zal ontstaan.

De grote vraag is natuurlijk wie deze evenementen aanvragen en wie er als bezoekers op af komen. Zijn dit mensen uit Amsterdam, of gebruiken ze de stad en haar inwoners slechts als decor voor hun evenement? En worden steeds de belangen van de omwonenden goed behartigd of zijn deze ondergeschikt?

Hekken om de grachten?

Alweer een mannelijke jonge toerist verdronken in de gracht. Er wordt nu gesproken over hekken om de grachten. Historisch is er nooit sprake geweest van hekken om de grachten, mede omdat het kades waren die gebruikt werden voor het laden en lossen van goederen van de schepen.

Moet het centrum van Amsterdam aangepast worden aan de toeristen waarbij veiligheid boven alles gaat of moet de authenticiteit van het centrum behouden blijven?

Red de Winkels!

Bron: De Ondernemer

Van Nederlandse en Amsterdamse klanten zich steeds vaker niet welkom in de Amsterdamse binnenstad. Volgens Eberhardt, initiatiefnemer van de campagne Red de Winkels, worden winkeliers die zich onderscheiden van de massa, weggedrukt door toeristenlokkers en kunnen zij het hoofd amper boven water houden. Winkeliers kiezen voor de veilige weg, de makkelijke manier van geld verdienen. Logisch, volgens hem. “Als je een vreemde eend in de bijt bent, neem je een groot risico. Maar toch is dat nodig om de binnenstad te redden. Wat Amsterdam nodig heeft, is diversiteit in het historisch centrum en vooral niet nog meer van hetzelfde.”

Lees hier het hele artikel en teken de petitie.

 

Stad in balans? Niet als het aan de Rode Loper ligt

Bron: Facebookpagina Prins Hendrik

In de komende weken besluit de gemeenteraad over het project De Entree. Amsterdam bouwt een nieuwe entree voor de stad dat het visitekaartje voor bezoekers en Amsterdammers moet worden. De openbare ruimte krijgt een stevige facelift. Minder verkeer over het Muntplein, de touringcarhaltes verdwijnen van het Damrak en voor het Victoria Hotel en het busplatform en de taxistandplaats voor het Centraal Station zijn dicht. Alles wat niet in de mooie tekentafelplaatjes van de Rode Loper past moet weg.

De taxistandplaats en de haltes voor de touringcars en Hop-On-Hop-Off-bussen worden verplaatst naar de Prins Hendrikkade. Dat is gebeurd zonder overleg met de direct betrokken bewoners en ondernemer. Er is geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van al die plannen voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid op De Wallen.

Dagelijks zijn er meer dan 300 stops bij de touringcarhaltes met zo’n 20.000 in- en uitstappers per dag van maart tot en eind oktober. ‘s Avonds en ‘s nachts komen er 4.000 taxi’s. Tegelijk komt op de Prins Hendrikkade een aanlegsteiger voor de rondvaartsector vanwege de geplande verbreding van het ‘open havenfront’.

Het zwaartepunt van de toeristenstroom verplaatst zich van het Damrak en het Prins Hendrikplantsoen (waar alleen hotels, horeca en winkels zitten) naar de Prins Hendrikkade en de Wallen (waar veel Amsterdammers wonen). De overvolle Wallen krijgt er straks per jaar 2 tot 3 miljoen extra toeristen en bezoekers bij. Dit staat haaks op de ‘stad in balans’ ambities van de Gemeenteraad.

Drie jaar geleden is een ‘tijdelijke’ touringcarhalte aangelegd op de Prins Hendrikkade. Die halte leidt tot veel overlast volgens stadsdeel Centrum in hun zienswijze op de plannen voor De Entree. Ook het andere verkeer zorgt voor problemen. Bewoners van de Nieuwmarkt hebben wethouder Litjens om een verkeerscirculatieplan gevraagd nu het erop lijkt dat het auto- en taxiverkeer over de Wallen door de plannen voor de Rode Loper en De Entree met 30 tot 40% toeneemt.

De gevolgen van de plannen wil de gemeente niet in kaart brengen: ‘dit valt buiten de scope van het project’. Er is zelfs geen evaluatie met buurtondernemers en -bewoners gedaan van de tijdelijke halteplekken op de Prins Hendrikkade. Inmiddels moet de gemeente wel bijspringen met BOA’s voor de handhaving op de halteplekken, omdat de sector zelf niet voldoende geld wil opbrengen voor de stewards. Zonder handhaving werkt geen enkel plan.

Bezwaren van ondernemers en bewoners zijn de afgelopen 5 jaar stelselmatig ‘ongegrond’ verklaard. Het Rode Loper project moet ‘coûte que coûte’ doorgaan; alles voor de bezoekers en toeristen.

Het concentreren van 2 tot 3 miljoen extra toeristen en bezoekers leidt niet tot de beoogde spreiding van bezoekers in Amsterdam. Het zou de gemeenteraad sieren als ze de plannen nog eens kritisch bekijken op basis van de effecten voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid op de Wallen. Hoe zorg je ervoor dat we de stad echt in balans brengen? Anders wordt de Rode Loper echt een Centrumsloper.

Overdag of ’s nachts, mijn stad is van iedereen

Bron: AmsterdamCentraal >>

Waar ik de laatste tijd helemaal strontziek van word in Amsterdam is dat als er iets is dat je niet bevalt in de stad en je zegt dat, dat een gedeelte van de bevolking gelijk begint te schreeuwen dat je dan maar buiten de stad moet gaan wonen. Dat als jij last hebt van het zoveelste terras dat je dan maar naar Almere of Lelystad moet verhuizen. Als je zegt dat er wel erg veel festivals in de stad zijn, dan moet je je koffer maar pakken. De opmerking dat er wel veel toeristen als waanzinnigen door de stad fietsen, doet sommige mensen zeggen dat je daar als stadbewoner maar tegen moet kunnen, want daar verdient de stad toch geld aan!!!
Als je zegt dat er toch wel heel veel hotels en airbnb’s in de stad zijn, dan kijkt een gedeelte van de stadsbewoners je aan alsof je een debiel bent.
Lees het hele artikel op de website AmsterdamCentraal.nl >>

AmsterdamCentraal.nl

AmsterdamCentraal.nl