Verletkosten bij bezwaarprocedure

Bezwaarprocedure? Dien verzoek vergoeding verletkosten in.

Voor alle bewonersorganisaties die wel eens bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente of die als belanghebbende betrokken zijn bij bezwaar of beroep is het slim om altijd een verzoek in te dienen om verletkosten vergoed te krijgen voor het bijwonen van een hoorzitting. Die kosten worden berekend op basis van gederfde inkomsten gedurende die tijd. Dus ook als er geen advocaat wordt inschakelt, kunnen kosten vergoed worden verkregen, vooropgesteld dat men in het gelijk wordt gesteld.

De wettekst is te vinden onder. https://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/2019-01-01.  Hiernaar kan worden verwezen.

Bijkomend voordeel: een verzoek om verletkosten betekent ook dat je een procesbelang hebt, vooropgesteld dat je als belanghebbende wordt erkend. Dat kan soms van pas komen.

Reactie Wij-Amsterdam op de Amsterdam City Index 2019

Eind januari verscheen in boekvorm de jaarlijkse City Index van Amsterdam City, ‘de barometer van de bedrijvige binnenstad’. Het is de stem van de ondernemer. De City Index is één samenvattend cijfer dat de verandering ten goede of ten slechte weergeeft van bijvoorbeeld omzetten, huurprijzen, imago, bereikbaarheid en leefbaarheid. Een greep uit de resultaten van het rapport: na inflatiecorrectie, is de omzet bij winkels, café’s en restaurants in het centrum nauwelijks gestegen. De overige trends houden elkaar min of meer in evenwicht. Er is minder diefstal, maar meer overlast. Het centrum is beter bereikbaar, maar er zijn viezere straten. Het aantal bezoekers groeit minder snel dan in voorgaande jaren. Wij-Amsterdam zet wel enige kanttekeningen bij deze ondernemersvisie.

Rotterdam is ook mooi!

Bron: Het Parool

Het toeristenspreidingsbeleid krijgt vleugels. In een interview met Het Parool vindt burgemeester Van der Laan het niet erg als toeristen die Amsterdam aandoen in Rotterdam overnachten. Ook is Van der Laan er klaar mee om op elke reis die hij maakt, een bijeenkomst voor de toerisme-industrie openen. “Dat zijn dagen waarop ik ontzettend chagrijnig word. Op mijn laatste reis naar Japan heb ik drie toerismeseminars geopend. Waarom doen we dit nog?”

Inderdaad heeft Amsterdam zoveel meer te bieden dan toerisme. Daarom is het zo’n populaire woonstad. Naast overnachten in Rotterdam kunnen bijvoorbeeld overnachtingen in Alkmaar, Leiden, Delft en Hoorn eveneens worden gestimuleerd. Ook allemaal pittoreske Nederlandse steden.

Een eerste publicatie

De formele oprichting van We-Amsterdam zal eind januari gaan plaatsvinden. Dan wordt een officieel persbericht verstuurd met daarin ook de exacte missie en visie van We-Amsterdam. Eind januari maken we tevens de namen bekend van de eerste bewonersorganisaties en groepen bekend die zich aansluiten bij de We-Amsterdam.  In d’Oude Binnenstad (uitgave dec.) is wel al een klein tipje van de sluier opgelicht.

20151221_131533 (2)

Vuurwerkshows vergroten draagvlak verbod

Bron: Binnenlandsbestuur.nl/>>>

Mooi!  Toch?!

Mooi! Toch?!

Geleidelijk groeit het draagvlak voor een vuurwerk verbod ook in Amsterdam. In het hartje centrum Amsterdam is het opnieuw onderwerp van pittige discussies. Is het daar niet te druk voor het ongecontroleerd afsteken van vuurwerk? Is het niet verstandiger om het vuurwerk afsteken definitief te verplaatsen naar bijvoorbeeld het Oosterdok?  Maar wat doen we dan met het vuurwerk tijdens het Chinees Nieuwjaar?  De Zeedijk en omgeving ziet dan ook blauw van alle vuurwerkdampen. Het geknal is dan een hele dag in het hele gebied en ver daarbuiten te horen. 
Een nieuw onderzoek laat zien dat het draagvlak voor een verbod groeit.

Als gemeenten een professionele vuurwerkshow organiseren, is een meerderheid van de Nederlanders voor een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren. Zonder vuurwerkshow is het draagvlak voor zo’n verbod minder groot. Los van een eventueel vuurwerkverbod, vinden zes op de tien Nederlanders dat hun gemeente een centrale vuurwerkshow moet regelen. Het draagvlak voor vuurwerkvrije zones groeit licht.

Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research onder bijna 2.500 Nederlanders. Het draagvlak voor een algemeen vuurwerkverbod neemt toe van 49 naar 54 procent als gemeenten zo’n verbod ‘goedmaken’ met een professionele vuurwerkshow. Steeds vaker zeggen zelfs fervente vuurwerkafstekers hiermee te stoppen als in hun gemeenten een professionele vuurwerkshow wordt georganiseerd. Dat percentage ligt nu op 28 procent, tegenover 23 procent vorig jaar.

Afsteekverbod

De steun voor een algemeen vuurwerkverbod ligt in het oosten van het land met 46 procent lager dan het landelijk gemiddelde. Ook als er een vuurwerkshow tegenover staat, is er in Overijssel, Gelderland en Flevoland nog steeds geen meerderheid te porren voor een verbod. Hoewel een meerderheid van de Nederlanders een afsteekverbod voor particulieren steunt, vindt zestig procent het afsteken van vuurwerk wel een traditie die in stand moet worden gehouden. ‘Als gemeenten een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod instellen en een alternatief bieden, maken ze daar heel veel mensen blij mee’, concludeert Peter Kanne, senior onderzoeker van I&O Research.

Alternatieven

Een grote vuurwerkshow staat met stip bovenaan in het lijstje van alternatieven als er daadwerkelijk een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren komt. Bijna een op de vijf Nederlanders heeft geen behoefte aan een alternatief. Vijf procent voelt wel wat voor groot vreugdevuur en drie procent voor een gezamenlijk etentje met stads- of buurtgenoten. Voor een concert of een (openlucht)film is, met respectievelijk twee en één procent, nauwelijks animo. Andere alternatieven die respondenten opperden zijn activiteiten per buurt of kern, door bijvoorbeeld om 12 uur samen het glas te heffen. ‘Uit het onderzoek blijkt overduidelijk dat mensen wél wat willen met oud en nieuw’, stelt Kanne.

Vuurwerkvrije zones

De steun voor vuurwerkvrije zones is ten opzichte van vorig jaar iets gegroeid, blijkt verder uit het onderzoek. Bijna acht op de tien Nederlanders (78 procent) zijn daar voorstander van. Vorig jaar lag dat percentage op 76 procent. Er zijn wel regionale verschillen: in het westen en zuiden van Nederland zijn de meeste voorstanders van vuurwerkvrije zones te vinden, in het oosten van het land de minste. Driekwart van de inwoners van een gemeente met vuurwerkvrije zones is daar blij mee. Veel Nederlanders (46 procent) weten niet of er in de eigen gemeente een vuurwerkvrije zone is.

Overlast

Driekwart van alle Nederlanders ervaart in meer of mindere mate overlast van vuurwerk. Vooral het lawaai van vuurwerk en de troep op straat stoort mensen. Vier op de tien noemen de stress bij hun huisdieren. Bijna een kwart van de Nederlanders maakt zich er niet druk om.

Regionale verschillen

Dit jaar zegt twaalf procent zeker zelf vuurwerk te gaan afsteken, maar de regionale verschillen zijn groot. Vuurwerkhaters zijn het slechtste af in Overijssel, Gelderland en Flevoland waar respectievelijk 21, 20 en 19 procent van de inwoners zegt vuurwerk te gaan afsteken. In Zeeland en Limburg ligt dat percentage op respectievelijk vijf en vier procent. Ook Friezen, Groningers en inwoners uit Zuid-Holland zijn geen fanatieke vuurwerkafstekers.

Tabelvuurwerkonderzoek[1]

Aan het online onderzoek, dat tussen 3 en 8 december door I&O Research is uitgevoerd, hebben 2.492 Nederlanders (18+) meegedaan.

Informatie over vuurwerk afsteken in Amsterdam op de website van de gemeente Amsterdam >>>

 

Anoniem toezicht door Amsterdamse handhavers

Handhavingscapaciteit  blijft onvoldoende!

Handhavingscapaciteit blijft onvoldoende!

Amsterdam gaat anonieme toezichthouders inzetten. Dat is uiteraard een stap in de goede richting.  Maar er moet veel meer gebeuren. De handhavingscapaciteit is onvoldoende en zal minimaal verdubbeld moeten worden, maar zelfs dan is de handhavingscapaciteit nog lang niet voldoende.  
Lees hieronder het officiële bericht van de gemeente Amsterdam

Bron: Amsterdam.nl

Amsterdam gaat anonieme toezichthouders inzetten om hardnekkige overlast en moeilijk te constateren overtredingen te bestrijden. Anoniem toezicht betekent dat een toezichthouder zich in eerste instantie niet bekend hoeft te maken als toezichthouder en zich voordoet als bijvoorbeeld een klant of toerist. Dit kan zowel een gemeentelijke toezichthouder zijn als een extern ingehuurde mystery guest. De gemeente blijft uiteraard ook op de reguliere manier handhaven.

De branches waar anoniem toezicht in de toekomst zal worden ingezet zijn: Taxi, Illegale passagiersvaart (snorders op het water), Souvenirshops, Horeca en Avondwinkels, Horecadeurbeleid (discriminatie), Woonfraude en-of Illegale hotels, Escort, Prostitutie en Massagesalons.

Snel optreden

Regulier, geüniformeerd toezicht blijft het uitgangspunt voor handhaving, maar in aanvulling daarop kan anoniem toezicht worden ingezet om snel en effectief te kunnen optreden tegen overlast of ernstige overtredingen. Voorbeelden zijn het op heterdaad betrappen van illegale prostitutiewerkzaamheden bij een massagesalon of het betrappen van snorders die illegaal taxivervoer aanbieden. De gemeente zet op dit moment op een beperkt aantal dossiers al af en toe anonieme toezichthouders in.

Voorwaarden

Anoniem toezicht wordt alleen ingezet voor bestuurlijke handhaving en niet voor de opsporing van strafbare feiten. Wanneer er een strafbaar feit wordt geconstateerd, wordt hierover wel altijd melding gedaan bij de politie. Verder mogen toezichthouders niet uitlokken: ze mogen niet vragen om verboden diensten die niet van tevoren openlijk worden aangeboden. De anonieme toezichthouders krijgen een speciale instructie, training en begeleiding.

Herijking Project 1012

Donderdag 3 december 2015 wordt de Herijking Project 1012 en het Haalbaarheidsonderzoek Eigen Raam besproken in de vergadering van de Raadscommissie Algemene Zaken, aanvang 13.30 uur in de Boekmanzaal, stadhuis. De agenda hiervoor is via bijgaande link te openen. Hier vindt u ook de stukken over dit onderwerp.

project-1012-Amsterdam[1]Als u in wilt spreken op dit onderwerp dient u dit 24 uur vóór aanvang van de vergadering te doen, via deze link:

U kunt zich hiervoor aanmelden tot 24 uur vóór aanvang van de vergadering.

Inspreken kan bij commissievergaderingen. Bij raadsvergaderingen is dit niet mogelijk. U kunt inspreken bij een onderwerp op de agenda of een algemeen onderwerp dat binnen de commissie past. Dit laatste kan in het inspreekhalfuur aan het begin van de vergadering.

De vergaderingen zijn openbaar en worden live uitgezonden. De video-opnames zijn terug te vinden in Raadsinformatie Amsterdam. Lees verder >>>